ประชาสัมพันธ์การประกวดแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ “OBEC HACKATHON 2019”

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประกวดแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ “OBEC HACKATHON 2019” ภายใต้หัวข้อ “APPS FOR THAILAND 4.0” เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แสดงศักยภาพในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

การจัดการประกวดดังกล่าว เป็นการประกวดความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์แอปพลิเคชันที่ใช้ใน Smart Phone หรือ Tablet แอปพลิเคชันดังกล่าวประกอบด้วย แอปพลิเคชันประเภทเกม ประเภทความรู้ และประเภทอรรถประโยชน์ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของนักเรียนอย่างมากในยุคปัจจุบัน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คาดหวังว่าการประกวดครั้งนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และจินตนาการแห่งความฝันในอนาคตของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวด โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแนบ

[ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่]