การจัดสอบปลายปีโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2561

การจัดสอบปลายปีโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2561

ขั้นประถมศึกษาปีที่ 2  (โครงสร้าง       กระดาษคำตอบ)

ขั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (โครงสร้าง       กระดาษคำตอบ)

ขั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (โครงสร้าง       กระดาษคำตอบ)

ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (โครงสร้าง       กระดาษคำตอบ)

ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (โครงสร้าง       กระดาษคำตอบ)