การอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562
ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมทานตะวัน/ห้องประชุมจามจุรี ผู้เข้าอบรมได้แก่ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จำนวน 10 คน กิจกรรมสะเต็มศึกษา ตรวจพันธุ์ทันด่วน