การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1

วันที่ 8 มีนาคม 2562 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำพูน เขต 1 ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1 ภายในสังกัด จำนวน 31 โรงเรียน ตามเกณฑ์การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีข้อสั่งการให้ดำเนินการประเมินโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด กำหนดการประเมินความพร้อมระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย

1) โรงเรียนกำหนดผลลัพธ์ (outcome) ที่ระบุถึงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (10 ขั้นตอน) และมีแนวปฏิบัติและวิถีใหม่ที่มุ่งให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

2) การดำเนินการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา (ในปีที่ผ่านมา)

3) การดำเนินการเตรียมความพร้อมของด้านจำนวนครู (ครูครบชั้น, ครูครบวิชาเอก, ครูครบวิชาชีพ) ตามการดำเนินการ/ที่มา (7 วิธี) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ในการนี้ ได้ดำเนินการประเมิน ความพร้อมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด โดยการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง สอบถามและสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1