การอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สำหรับโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน

วันที่ 13 มีนาคม 2562 ศน.นงคราญ ปัญญาสีห์, ศน.สมชาย มาต๊ะพาน และ ศน.ธนากร อาทะเดช ได้เป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สำหรับโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน ณ บ้านสวนสุรีย์ ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ในการนี้ มีผู้บริหารโรงเรียนเอกชน คณะครูโรงเรียนเอกชน เช้าร่วมการอบรมจำนวน 60 คน ซึ่งผลจากการดำเนินการผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และสามารถนำไปปฏิบัติได้