การประชุมขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการประชุมขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) สำหรับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 โดยได้ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดำเนินการ ใบงานที่ 1 การวิเคราะห์คุณธรรมและจริยธรรม

ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2562 ดำเนินการ ใบงานที่ 2 การวิเคราะห์คุณธรรมและจริยธรรมจากสื่อวีดิทัศน์ ใบงานที่ 3 การวิเคราะห์พฤติกรรมไม่พึงประสงค์-สาเหตุ-พฤติกรรมพึงประสงค์-คุณธรรมหลัก ใบงานที่ 4 การจัดทำตารางคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ และใบงานที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมความดี