การประชุมศึกษานิเทศก์และบุคคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมศึกษานิเทศก์และบุคคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหนาม ในการนี้ ได้รับทราบข้อราชการและถือปฏิบัติในเรื่องหลักๆ ดังต่อไปนี้

  1. การขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) โดยมีกิจกรรมดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องคือ กิจกรรมการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ด้านความประหยัด ด้านการมีวินัย และด้านความสามัคคี
  2. การอบรมหลักสูตร “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ” โดยจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือข้าราชการเข้ารับการอบรม ประมาณวันที่ 3-4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1
  3. การรณรงค์การเลือกตั้ง “6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.”
  4. การประชุม ITA ระดับเขต จะจัดให้มีการประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ในวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
  5. เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานต่างๆ
  6. การรดนำดำหัวศึกษานิเทศก์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ 2562
  7. การศึกษาดูงาน ของบุคลากรในกลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562