การประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ระยะที่ 1

📌วันที่ 19 มีนาคม 62 ศน.อโนทัย กัญญสาย ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการร่วมกับ ผอ.สุวัฒน์ ญาณะโค และครูอารีรัตน์ ละม่อมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยระยะที่ 1 ณ ร.ร.วัดสันป่าสัก โดยมีผู้รับการประเมิน คือ นายกฤษณ์ ใจคำปัน
📌 กระบวนการประเมินประกอบด้วย การ สังเกตการสอน ตรวจสอบเอกสาร สัมภาษณ์ การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน และการสะท้อนผล
📌คณะกรรมการได้ให้ ข้อเสนอแนะและเพิ่มพูนด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ บุคลิกภาพ และการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูที่ดี
📌ขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นครูที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อไป