ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดผลการทดสอบรายโรงเรียน รายบุคคล ได้ทางเว็บไซต์ สทศ.

ดาวน์โหลดตารางภาพรวมทุกวิชา

ดาวโหลดกราฟแท่งเปรียบเทียบภาพรวมทุกวิชา

ดาวน์โหลดค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามกลุ่มสาระ สพป.ลำพูน เขต 1