การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการวัดประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

ศน.นงคราญ  ปัญญาสีห์ และ ศน.สุกัญญา  ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการวัดประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ดังต่อไปนี้

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เป็นวิทยากรให้กับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลจามเทวี

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เป็นวิทยากรให้กับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1