การอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษาตอนต้น

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 จัดการอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. : IPST) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ทั่วประเทศ ดำเนินการเป็นผู้จัด ซึ่งในส่วนของ สพป.ลำพูน เขต 1 มีครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษา เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 15 คน จาก 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน โรงเรียนบ้านแม่เทย โรงเรียนจิรพิทยา โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง จัดการอบรมระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 ในกิจกรรมชื่อว่า “หนูหนูกับ ZOO ใหม่” โดยครูพี่เลี้ยงที่เข้ารับการอบรมดังกล่าว จะได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปอบรมขยายผลสำหรับครูผู้สอนที่สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมสะเต็มศึกษาของแต่ละศูนย์อบรมทั่วจังหวัดลำพูนต่อไป