การอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 จัดการอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. : IPST) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ทั่วประเทศ ดำเนินการเป็นผู้จัด ซึ่งในส่วนของ สพป.ลำพูน เขต 1 มีครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 18 คน จาก 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน โรงเรียนบ้านแม่เทย โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน จัดการอบรมระหว่างวันที่ 4 – 6 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 ในกิจกรรมชื่อว่า “ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว” โดยครูพี่เลี้ยงที่เข้ารับการอบรมดังกล่าว จะได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปอบรมขยายผลสำหรับครูผู้สอนที่สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมสะเต็มศึกษาของแต่ละศูนย์อบรมทั่วจังหวัดลำพูนต่อไป