การอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วันที่ 19 เมษายน 2562 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เข้าร่วมการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ระหว่างเวลา 08.00 น. – 11.30 น. ในการนี้ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศไทย พร้อมตั้งมั่นที่จะปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป