การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการสำหรับการอบรมขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

นางสาวดวงเดือน มูลกลาง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมเป็นคณะทำงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการสำหรับการอบรมขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน