การจัดอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 จัดการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 สำหรับครูวิชาการทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 100 คน โดยมี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ทั้งนี้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และ 4) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม วิทยากร ได้แก่ นางสุกัญญา ไชยบุญเรือง และนางนงคราญ ปัญญาสีห์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำพูน เขต 1 รับผิดชอบกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ เป็นผู้ดำเนินการบรรยายให้ความรู้ โดยทุกโรงเรียนจะได้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาดังกล่าว เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป