การตรวจเยี่ยมและติดตามข้อมูลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมและติดตามข้อมูลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนภายในสังกัด ตามการขับเคลื่อนนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการตรวจเยี่ยมและติดตามข้อมูลฯ ในครั้งนี้ ใช้การตรวจสอบการดำเนินงานตามสภาพจริงของโรงเรียน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานการสัมภาษณ์/สอบถามข้อมูลจากผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เทียบเคียงกับการตอบแบบสำรวจผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Google Form) ที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำพูน เขต 1 ได้สำรวจและรายงานต่อคณะผู้บริหาร สพป.ลำพูน เขต 1  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ในประเด็นดังต่อไปนี้

  1. สรุปจำนวนนักเรียน ณ วันเปิดภาคเรียน (10 มิถุนายน 2562)
  2. จำนวนผู้บริหารและครูที่จัดการเรียนการสอน
  3. การใช้ New DLTV ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
  4. การใช้ DLIT ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
  5. การจัดซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียน
  6. การดำเนินการในเรื่องค่าอุปกรณ์การเรียน
  7. การดำเนินการในเรื่องค่าเครื่องแบบชุดนักเรียน
  8. การจัดอาหารกลางวันแก่นักเรียน
  9. การจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU กับหน่วยงานอื่นในการจัดการศึกษา
  10. ปัญหาอุปสรรคและความต้องการช่วยเหลือจาก สพป.ลำพูน เขต 1 และ สพฐ.

ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทางโรงเรียนดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ New DLTV ควบคู่กับการใช้สื่อ 60 พรรษา ให้ครบถ้วนร้อยละ 100 และรายงานผลการนิเทศ ติดตามภายในโรงเรียน ตามช่วงเวลาที่ สพป.ลำพูน เขต 1 ได้แจ้งเป็นหนังสือราชการที่ ศธ 04134/ว1800 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง การติดตามการใช้สื่อ  60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการนิเทศ ติดตาม ดังกล่าว จะดำเนินการให้ครบทุกโรงเรียน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562