การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่

นายชาติชาย  กันกา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ กะตะศิลา และนายพงศ์รติ แก้วอ้าย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ดังนี้

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไซ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ในการนี้ มีผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของทั้งสองโรงเรียน เข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพร้อมที่จะนำหลักการที่ได้รับจากการนิเทศ ติดตามฯ ไปพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความสมบูรณ์ พร้อมสำหรับรับการประเมินภายนอกรอบสี่ต่อไป