การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการสำหรับการอบรมขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

นางสาวดวงเดือน มูลกลาง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการสำหรับการอบรมขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมไทปัน สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการดำเนินงานในขั้นต่อไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้มีการจัดการอบรมขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้กับทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของหลักสูตรต่อไป