บุคลากร ICT จากโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent พบผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 บุคลากร ICT จากโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ประจำจังหวัดลำพูนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อแนะนำตัวและชี้แจงกรอบการดำเนินงานตามขอบข่ายหน้าที่ของ ICT Talent ที่จะเข้ามาดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนาด้าน ICT แก่โรงเรียนประชารัฐภายในสังกัด ในการนี้ ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนายธนากร อาทะเดช ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบดูแลโครงการโรงเรียนประชารัฐ ได้ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งรับทราบปัญหา ตลอดจนหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ/ CONNEXT ED ได้มอบภารกิจและบทบาทหน้าที่ของ ICT Talent ในการขยายเครือข่ายความเข้มแข็งในการดูแล “โรงเรียนประชารัฐ” เพื่อทำหน้าที่สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนและชุมชนรอบข้างเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน