การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

นายวรเชษฐ์  จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน ในฐานะประธานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนายธนากร อาทะเดช ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานและจุดเน้นการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ พร้อมกันนี้ ได้จัดทำรายงานความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 1 และเตรียมการจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 และการประเมินคุณภาพนักเรียนตามตัวชี้วัดรายปี ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะได้มีการดำเนินการต่อไป