โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลด้านการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้านการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright  ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  จัดขึ้นตามแผนการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกำกับ  ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต  จัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณขยายผลการขับเคลื่อนการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ดังนั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ด้านการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright  เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  สามารถจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  ได้ครบทุกโรงเรียนและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

KidBright เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัว  ที่สามารถทำงานตามชุดคำสั่ง  โดยผู้เรียนสามารถสร้างชุดคำสั่งผ่านโปรแกรม KidBright IDE บนคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานง่าย เพียงใช้การลากบล็อกคำสั่งมาวางต่อกัน  ช่วยลดความกังวลเรื่องการพิมพ์ชุดคำสั่งผิด  ชุดคำสั่งที่ถูกสร้างดังกล่าว จะถูกส่งไปที่บอร์ด KidBright  ให้ทำงานตามที่โปรแกรมไว้  เช่น  รดน้ำต้นไม้ตามระดับความชื้นที่กำหนด  หรือเปิด-ปิดไฟตามความเข้มแสงที่กำหนด  เป็นต้น  KidBright  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะ  ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์  สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีด้วยตนเองในอนาคต  สามารถประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้าน Coding  ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณให้มีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถจัดการเรียนการสอนบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright  แก่นักเรียนในปัจจุบันด้วย

ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 31 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 93 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากครูผู้สอนภายในสังกัดที่ผ่านการอบรม KidBright ตามหลักสูตรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จำนวน 5 คน ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทุกประการ