การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ ได้รับความรู้และแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งได้รับแนวทางในการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพศึกษานิเทศก์จากผู้บริหารระดับสูงและนักวิชาการจาก สพฐ. เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป