กิจกรรมมหกรรมทางวิชาการสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา Academic Symposium 2019

วันที่ 19 กันยายน 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 จัดกิจกรรมมหกรรมทางวิชาการสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา Academic Symposium 2019 โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสังกัด ด้านการดำเนินงานตามนโยบายที่เป็นจุดเน้น ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย และด้านการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือก Best Practices ลำดับที่ 1 ตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นจำนวน 9 เรื่อง ร่วมเวทีเสวนา ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก  ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมรับชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ซึ่งจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ผลตอบรับอยู่ในระดับดีเยี่ยม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างได้รับประสบการณ์และความรู้ที่เป็นประโยชน์จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC และได้มีการเสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้เป็นประจำทุกปี ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 จะได้นำข้อดีและข้อบกพร่องจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น