ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โรงเรียนตำบลบ้านแป้น

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางอโนทัย กัญญสาย พร้อมด้วย นายธนากร อาทะเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (มาตรฐานขั้นพื้นฐาน) โรงเรียนตำบลบ้านแป้น ด้วยวาจาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ซึ่งเป็นการประเมินตามพันธกิจและบริบทของสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน และประเด็นที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม เป็นไปได้ (Propriety) ความเป็นระบบ (Systematic) ความเชื่อถือได้ (Validity/Credibility) และประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการประเมินทุกด้านอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับผลการประเมินตนเอง SAR ของโรงเรียนที่ไม่ต่างกันเกินหนึ่งระดับ ซึ่งถือว่ามีความสอดคล้องกัน จากนั้น จึงได้นำข้อเด่น ข้อที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน มาวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนา ปรับปรุง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องต่อการพัฒนาโรงเรียนต่อไป