นิเทศ ติดตามและร่วมการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก สมศ. โรงเรียนบ้านร้องเรือ

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายพันท์ คำพรรษา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 ได้เข้านิเทศ ติดตาม และร่วมการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก สมศ. ณ โรงเรียนบ้านร้องเรือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนางสุพิศ สูตรเลข ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านร้องเรือ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการฯ จากการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้ทราบจุดเด่น และจุด ที่ควรพัฒนาของโรงเรียน ในการเตรียมความพร้อมของระบบประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย โดยได้มีการแนะนำในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การเตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน การวางแผนจัดเตรียมการประเมินในแต่ละมาตรฐานการศึกษา และการประเมินความโดดเด่นของสถานศึกษา รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับการประเมินที่ดี เป็นต้น