การประชุมปฏิบัติการตรวจประมวลผลการสอบ Pre O-NET สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

วันที่ 14 มกราคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา (ศน.สมชาย มาต๊ะพาน และ ศน.วลัยลักษณ์ แก้วมณี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดการประชุมปฏิบัติการตรวจประมวลผลการสอบ Pre O-NET โดยมีตัวแทนคณะทำงานเป็นคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ธุรการ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดทุกเครือข่าย ร่วมดำเนินการกรอกข้อมูลการทำแบบทดสอบ Pre O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้ดำเนินการจัดสอบระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2563 และประมวลผลการทดสอบออกมาเป็นข้อมูลสารสนเทศ สำหรับนำไปวิเคราะห์จุดเด่น/จุดที่ต้องพัฒนาสำหรับผู้เรียนตามตัวชี้วัดใน Test Blue Print ของแบบทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 และดำเนินการพัฒนาผู้เรียนก่อนการสอบ O-NET จริงระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 นี้