การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ตามแนวทางการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีการดำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกสนามสอบภายในสังกัดมีมาตรฐานเป็นห้องสอบสีขาว โดย ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมทุกๆ สนามสอบด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเขต รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบการจัดสอบอย่างละเอียด รอบคอบ เพื่อจะได้นำผลการสอบในครั้งนี้ไปใช้สำหรับพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป