การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ระยะที่ 2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้รับคัดเลือกให้เป็นเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ศูนย์พัฒนาภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 20 วัน โดยมีผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 11 คน จำแนกเป็นผู้สอบขึ้นบัญชีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน จำนวน 5 คน และผู้สอบขึ้นบัญชีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง จำนวน 6 คน ใช้หลักสูตรการพัฒนาจากสำนักงานพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการฝึกฝนอย่างเข้มทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ได้แก่ การศึกษากรอบภาระงานทุกกลุ่มงาน ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การศึกษาดูงาน การปฏิบัติการนิเทศ และจัดทำรายงานการนิเทศการศึกษา และการค้นคว้าอิสระ เป็นต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ