การคัดเลือกโรงเรียนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 โดยสามารถคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้จำนวน 9 โรงเรียน จาก 9 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้

  1. โรงเรียนอนุบาลลำพูน (เมือง 1)
  2. โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน (เมือง 2)
  3. โรงเรียนวัดสันป่าสัก (เมือง 3)
  4. โรงเรียนวัดบ้านม้า (เมือง 4)
  5. โรงเรียนบ้านป่าซาง (ป่าซาง 1)
  6. โรงเรียนบ้านหนองเกิด (ป่าซาง 2)
  7. โรงเรียนบ้านดอยแก้ว (แม่ทา 1)
  8. โรงเรียนบ้านดอยคำ (แม่ทา 2)
  9. โรงเรียนบ้านห้วยไซ (บ้านธิ)

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ดำเนินการโดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้คัดเลือกเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานของ สพฐ. โดยให้ศึกษานิเทศก์ใช้งบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรรจากการอนุมัติ (จากระบบ GFMIS) เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นไม่ใช้วิธีจัดประชุม/อบรม รวมทั้งดำเนินการนิเทศ ช่วยเหลือ และกระตุ้นครูผู้สอนให้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมจากห้องเรียน โดยคำนึงถึงบริบทความต้องการจำเป็นของแต่ละพื้นที่ (Area-based Education) อย่างแท้จริง โดยมีแผนดำเนินงาน 5 กิจกรรม (ตุลาคม 2562 – ตุลาคม 2563) ได้แก่

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สู่ระดับห้องเรียน

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมด้านทักษะ คุณลักษณะความสามารถ ตามบริบทของโรงเรียน

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

กิจกรรมที่ 4 จัดการประกวด/แข่งขัน/จัดค่าย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้     เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับครูและนักเรียน

กิจกรรมที่ 5 นิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา