การนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาตามโครงการ TFE (Teams For Education) จังหวัดลำพูน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางอโนทัย กัญญสาย นางสุกัญญา ไชยบุญเรือง และนายธนากร อาทะเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยได้ตรวจเยี่ยม และเข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนทุกชั้นเรียน มีการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนรายบุคคล ซึ่งการนิเทศ ติดตามในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทุกท่านอย่างดียิ่ง