กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

วันที่ 28 กันยายน 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) พร้อมทั้งคัดเลือกผลงานดีเด่นของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด เพื่อรวบรวมรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 104 คน

กิจกรรมในภาคเช้า  เป็นการมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 31 โรงเรียน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติสำหรับโรงเรียนที่มีความตั้งใจในการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างดียิ่ง และกิจกรรมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และเวทีเสวนาการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

กิจกรรมในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ดำเนินงานและผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การดำเนินงานดังกล่าว ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและพัฒนาส่งเสริมการศึกษา, ค่าจ่ายในการดำเนินงานนิเทศ กำกับและติดตามการศึกษา, ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 197,000 บาทและ ครั้งที่ 2 ได้รับงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 21,700 บาท รวมงบประมาณดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 ทั้งสิ้น 218,700 บาท