การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นศึกษาปีที่ 3

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นศึกษาปีที่ 3 เพื่อสร้างแบบทดสอบ ตรวจคุณภาพแบบทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยมีนายประสิทธิ์ กะตะศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564