รายงานการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1