การศึกษาผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดเชิงคำนวณบูรณาการกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบ Coaching and Mentoring