การประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนและเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet เรื่อง การผลิตสื่อนวัตกรรมระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21