ประชุมออนไลน์ Video Conference ผ่านระบบ Google Meet เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง STEM Education สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(3Rs8Cs) วันที่ 6 สิงหาคม 2564