ประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีนายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุม การประชุมในครั้งนี้ได้กำหนดตารางการจัดกิจกรรมการอบรมของแต่ละกลุ่มงาน และติดตามภารกิจงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1