นิเทศ ติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา ได้ออกนิเทศ ติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซางที่ 1 และ 2