จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพื้นฐาน [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาตามโครงการ TFE (Teams For Education) จังหวัดลำพูน [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงคู่มือพัฒนาครูในการสร้างแบบทดสอบ
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การนิเทศเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของ ศน.ธนากร อาทะเดช [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกโรงเรียนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2563 [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ระยะที่ 2) [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมปฏิบัติการตรวจประมวลผลการสอบ Pre O-NET สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ นิเทศ ติดตามและร่วมการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก สมศ. โรงเรียนบ้านน้ำย้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน   [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ นิเทศ ติดตามและร่วมการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก สมศ.
โรงเรียนบ้านร้องเรือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมให้กำลังใจตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โรงเรียนตำบลบ้านแป้น [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 7/2562 [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และประชุมเครือข่ายโรงเรียนประชารัฐ โครงการสานอนาคตการศึกษา Connext ED จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและแสดงความอาลัยแด่ผู้ล่วงลับ [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมมหกรรมทางวิชาการสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา Academic Symposium 2019 [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ครูสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) ปีงบประมาณ 2562 [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2562 [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลด้านการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้การนำเสนอผลการวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สพฐ.ปีงบประมาณ 2561 [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา  [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2562  [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และเทคนิคการสอนด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนตามแนวคิด BBL ในศตวรรษที่ 21  [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมปฏิบัติการสร้างทีมงานวิทยากรโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย  [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้  [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การอบรมทางไกลสำหรับโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการสำหรับการอบรมขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ บุคลากร ICT จากโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent พบผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การตรวจเยี่ยมและติดตามข้อมูลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562  [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม “พลิกโฉมการศึกษาไทย”ด้วยศักยภาพแห่งคุณค่าของพลังเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยากรการอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ คณะทำงานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลัก (Core Trainer) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การนิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ รับชมการถ่ายทอดสด “DLTV TELETRAINING” การจัดการอบรมการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การประเมินโรงเรียนที่ขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลำพูน [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมคณะติดตามการถ่ายทำรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมปฏิบัติการ การส่งเสริมการอ่าน โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรเทคนิคและแนวทางการสร้างข้อสอบแนว PISA [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การอบรม “เติมเทคนิคเสริมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” [ดูภาพข่าว]

-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและพิธีมอบรางวัล “วิธีการปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา” (Best Practice) [ดูภาพข่าว]

ประชุม ก.ต.ป.น.