การประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 – 2565) จังหวัดลำพูน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 09.00 น. – 16.00 น.) นางอโนทัย กัญญสาย และ นางสาวดวงเดือน มูลกลาง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 – 2565) จังหวัดลำพูนและแผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน ในการนี้ ได้รับฟังคำชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 – 2565) จังหวัดลำพูนและแผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งร่วมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 – 2565) และร่วมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมรองรับแผนบูรณาการภาค (ภาคเหนือ) โดยจะดำเนินการเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอสำนักศึกษาธิการภาค 15 ต่อไป