การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Odinary National Education Test : O-NET) เป็นการทดสอบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งนักเรียนเทียบเท่าในแต่ละระดับชั้น โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดวัตถุประสงค์จำนวน 6 ข้อ ดังนี้

  1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
  2. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
  3. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  4. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
  5. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
  6. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ใช้กระบวนการดำเนินงานตามแนวทางของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อย่างเคร่งครัด โดยมี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ทำหน้าที่เป็นประธานศูนย์สอบ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้ารชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาภายในสังกัด ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเป็นอย่างดี

สำหรับกำหนดการจัดสอบ เป็นดังนี้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ