เอกสารประกอบคำบรรยายการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดย สสวท.

เอกสารประกอบคำบรรยาย การปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดย สสวท.

สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส (สพป.)  [Download]

สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา (สพม.)  [Download]