การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทางเว็บไซต์สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th/textbook/web และเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obec.go.th ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2562

รอบที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

และกำหนดให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 เมษายน 2562 รวมทั้งให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษาภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ทุกโรง ดำเนินการดังนี้

1. ติดตามข้อมูลการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 จากเว็บไซต์สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพิจารณาเลือกใช้และจัดซื้อหนังสือเรียนให้นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนก่อนเปิดภาคเรียน โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ ปีการศึกษา 2562

2. ในส่วนของสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชนที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษาแล้ว และใบอนุญาตที่ปกหลังของหนังสือเรียนมีอายุครบ 5 ปี ในปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงรอยต่อของการปรับปรุงหลักสูตร และเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา ดังนั้น ในปีการศึกษา 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงอนุญาตให้สถานศึกษาสามารถใช้สื่อการเรียนรู้ดังกล่าว ได้ต่อไปอีกจนกว่าจะมีการใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ ยกเว้นสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีสาระภูมิศาสตร์อยู่ในเล่มและสาระเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 ให้ใช้ฉบับที่จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3. สำหรับสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สถานศึกษาใช้หนังสือเรียนที่จัดทำขึ้นใหม่ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 ซึ่งปกหลังของหนังสือเรียนจะมีใบประกันคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชน

[ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่]