เอกสารประกอบคำบรรยาย “แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551” โดย อ.พรพรรณ โชติพฤกษวัน

เอกสารประกอบคำบรรยาย “แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551” โดย อ.พรพรรณ โชติพฤกษวัน    [Download]