การประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เมื่อวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนพร้อมบุคลากรภายในกลุ่มฯ คณะศึกษานิเทศก์  ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทั้ง 31 โรงเรียน  เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทั้งนี้ คณะศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบภารกิจเป็นคณะกรรมการในการนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ