การประชุมปฏิบัติการจัดทำกรอบงานวิจัยโครงการโรงเรียนประชารัฐ

นายธนากร  อาทะเดช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำกรอบงานวิจัยโครงการโรงเรียนประชารัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่างกรอบงานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนประชารัฐ และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความเป็นไปได้ ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนประชารัฐ รวมทั้งเพื่อเสนอเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐในรุ่นต่อไป ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร