การประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ในการนี้ มีข้อราชการสำคัญที่ศึกษานิเทศก์และบุคลากรภายในกลุ่มได้รับทราบ ถือปฏิบัติ และร่วมพิจารณา ดังนี้

  1. การขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)
  2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2562
  3. หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
  4. แนวปฏิบัติ/คู่มือการนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
  5. เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง