การทดสอบการอ่านรู้เรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมการทดสอบการอ่านรู้เรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(Reading Test) ในการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสังกัด โดยมี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมการทดสอบการอ่านรู้เรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และได้สอบถามปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน