การขับเคลื่อนการบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม ทั่วถึง

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายธนากร อาทะเดช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ซึ่งดำเนินการโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 และโครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของหน่วยงานทุกระดับ ทุกประเภทส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะจำเป็นในการดำรงชีวิตในสังคมคุณภาพยุคศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาดังกล่าว ณ บ้านสวนสุรีย์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน