การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางอโนทัย กัญญสาย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ได้รับหลักการและแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ โดยใช้รูปแบบ Coaching Teams เพื่อนำมาใช้กับโรงเรียนภายในจังหวัดลำพูนต่อไป